Trải nghiệm công nghệ mới từ chúng tôi

Các chương trình...

MUA BÁN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

I.GIỚI THIỆU CHUNG    


II. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

Cài đặt
  1. Danh sách Ngân hàng của CTCK: Định nghĩa danh sách ngân hàng của CTCK để chi tiền cho khách hàng    
  2. Lãi không kỳ hạn: Định nghĩa phần trăm lãi suất áp dụng cho trường hợp khách hàng rút vốn trước hạn    
  3. Thuế: Định nghĩa phần trăm thuế thu nhập cá nhân khi tính tiền lãi trái phiếu    
  4. Hạn mức theo kênh:Định nghĩa tổng số tiền được phép mua theo kệnh giao dịch     
  5 .Cài đặt sản phẩm: Khai báo thông tin trái phiếu và các hệ số về lãi suất, kỳ hạn, số tiền giao dịch, số nhà đầu tư tối đa….Sản phẩm được cài đặt theo 2 cách tính lãi (lãi cố định và lãi linh hoạt).

Quản lý     
  1. Thông tin khách hàng: Khai báo thông tin khách hàng và danh sách người ủy quyền của khách hàng. Nếu đã có tài khoản trong Core chương trình sẽ hỗ trợ lấy thông tin tự động.    
  2. Đăng ký mua: Nhập thông tin mua của khách hàng ở kênh offline. Thông tin mua online sẽ hiển thị tại đây. Tất cả sẽ được kiểm tra và gửi duyệt đến trưởng đơn vị liên quan.    In giấy đề nghị mua (khách hàng)
  3. Duyệt đăng ký mua: Xem xét duyệt đăng ký mua nếu thông tin mua đúng và còn đủ hạn mức. Sau khi duyệt phát sinh giao dịch rút tiền trong core nếu KH có dùng TKCK.    
  4. Rút vốn: Nhập thông tin rút vốn theo yêu cầu của khách hàng (trước hạn hoặc đúng hạn). Nếu có tất toán tính số tiền lãi dựa trên các cài đặt của sản phẩm. Cho phép điều chỉnh số tiền lãi theo thỏa thuận với khách hàng.    "In giấy đề nghị mua lại (khách hàng),In đề nghị thanh toán (kế toán),In ủy nhiệm chi (ngân hàng)"
  5. Duyệt rút vốn: Xem xé duyệt thông tin rút vốn theo yêu cầu của khách hàng. Nếu KH có đăng ký sử dụng qua TKCK sẽ phát sinh giao dịch nộp tiền trong Core bao gồm tiền vốn và lãi.    
  6. Trả lãi định kỳ: Tính số tiền lãi và số vốn cần tất toán đối với các hợp đồng mua đến ngày trả lãi hoặc đáo hạn. Danh sách trả lãi này sẽ được gửi duyệt đến trưởng phòng kế toán.    
  7. Duyệt Trả lãi định kỳ: Xem xét duyệt số tiền lãi và số vốn tất toán ở trên. Phát sinh giao dịch nộp tiền vào core nếu KH đăng ký mua qua TKCK

Báo cáo
  1. Bảng kê Mua Bán trái phiếu: Thống kê các giao dịch Mua, Bán trái phiếu theo kênh giao dịch    
  2. Lịch sử giao dịch tiền: Thống kê tất cả các giao dịch tiền như: đăng ký mua, rút vốn, trả lãi định kỳ,…    
  3. Danh sách trả lãi định kỳ: Liệt kê kết quả trả lãi định kỳ của từng hợp đồng theo khách hàng.    
  4. Kết quả phát hành trái phiếu: Thống kê số tiền đã phát hành, số tiền chờ rút, số nhà đầu tư đã mua….    
  5.Báo cáo tổng hợp lãi trái phiếu: Bảng kê thanh toán lãi lỗ, báo cáo tổng hợp phát sinh tăng, giảm, số dư cuối kỳ…

Hệ thống            
  1. Phân quyền nhóm người dùng: Phân quyền thêm-xóa-sửa-duyệt theo từng chức năng của nhóm người dùng    
  2. Người dùng: Khai báo thông tin người dùng                
III. CHI PHÍ            
    Thỏa thuận   

IV. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 

LIÊN HỆ

Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết nghiệp vụ phần mềm: